Verksamhetsberättelse för år 2022

Även detta verksamhetsår inleddes med konsekvenserna av pandemin där planerade seminarier inte kunde genomföras. Först under våren var det möjligt att genomföra aktiviteter på det traditionella viset. Därutöver präglades året av riksdagsvalet i september 2022. Under 2022 har 15 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang varierar normalt mellan 20 - 30 deltagare, till de större seminarierna i kammarsalarna som lockar mellan 70-150 deltagare. Det nya digitala formatet har gjort att inbjudningarna i stort sett varit öppna för alla intresserade och antalet anmälda vid seminarierna har uppgått till 150 - 200 och uppskattningsvis ca 100 har i slutändan tagit del av seminarierna. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna har varit jämförbart med de som normalt genomförs fysiskt i riksdagshuset dvs 10 - 25 per seminarium.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Rifos kansli hanteras av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan www.rifo.se och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang.

AKTIVITETER

Under år 2022 har följande arrangemang anordnats:

 • 24 mars Kunskapslunch Rifo/IVA ”Förutsättningarna för framtida kärnkraft?”. Vid seminariet medverkade Karl Bergman, tekn. dr., forskningschef på Vattenfall, Pär Olsson professor kärnenergiteknik, Karin Byman, tekn. lic., Johan Weigelt och Betty Malmberg. Antal deltagare: 38
 • 30 mars Ordinarie årsmöte. Hölls digitalt per skype. Karin Helander gjorde en presentation av Vitterhetsakademien och dess verksamhet. Antal deltagare ca 30.
 • 31 mars återträff med Nätverksprogrammet. Riksdagsledamöter och forskare som medverkade i Rifo – SUAs Nätverksprogram 2021 hade en återträff i riksdagshuset. I programmet ingick möte med talmannen samt med Marie-Louise Hänel Sandström om hennes riksdagsledamotsuppdrag och en lunch gemensamt. Under eftermiddagen hölls ett möte utbildningsminister Anna Ekström och seniora tjänstemän vid utbildningsdepartementet.
 • 19 april seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier ”Det svenska tillståndet. Om utvecklingen av våldsbrott i Sverige”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Amir Rostami, docent i kriminologi, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och Pia Steensland som moderator. Antal deltagare: 68
 • 20 april seminarium i samarbete med KVA ”Är vi förberedda på framtidens klimat”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Hans Ellegren, KVA, Ilona Riipinen, professor i atmosfärsfysik, Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Line Gordon, professor i vetenskap om hållbar utveckling, Sten Nilsson, professor i ekonomi, Gia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, Anne-Sophie Crépin, docent i nationalekonomi, Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap, Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, Göran Enander, landshövding och Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör. Antal deltagare: 65
 • 4 maj Studiebesök vid KTH för en delegation ur Rifos styrelse. I programmet medverkade Sigbritt Karlsson rektor, Lina Bertling Tjernberg KTH/Rifo, Mikael Östling, prorektor, Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, vice rektor forskning Annika Stensson Trigell, vice rektor utbildning Leif Kari, Johan Blaus ansvar näringslivskontakter, Lars Pettersson, professor biomassateknik, Dirk Pleiter, professor vid parallelldatorcentrum, Lorenzo Frassinetti, professor, Qianwen Xu vid elkraftteknik och Mathias Ekstedt/Fredrik Heiding vid Cybersäkerhetslabb
 • 5 maj KVA-kunskapslunch ”Behöver skolans kunskapskällor kvalitetssäkras?”. Blev med kort varsel inställt pga av att bokning av lokal hävdes. Inga alternativa lokaler kunde hittas med kort varsel.
 • 18 maj Seminarium i samarbete med KSLA ”Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga”. Vid seminariet medverkade Jan Fryk, preses KSLA, Anders Wijkman, KSLA, Inger Andersson, KSLA, Lennart Wikström, KSLA och Annika Åhnberg, KSLA. Antal deltagare: 40
 • 8 juni Seminarium i samarbete med Forska!Sverige ” Precisionshälsa – vägen framåt”. Vid seminariet medverkade Betty Malmberg, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Anna Martling, professor, Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör, Anders Blanck, VD för LIF , Margaretha Haag, ordförande Nätverket mot cancer, Marie-Louise Hänel Sandström, M, Sofia Amloh, S, Fredrik Christensson, C, Lina Nordquist, L, Karin Rågsjö, V och Pia Steensland, KD. Antal deltagare: 110.
 • 19 oktober Extra årsmöte med anledning av riksdagsvalet. Fyllnadsval av riksdagsledamöter samt en ny ordförande.
 • 19 oktober Seminarium ”Rent dricksvatten – vilka hot finns?”. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära,, Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi, Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten och Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik. Antal deltagare: 80.
 • 17 november Rifo/IVA kunskapslunch ”Cybersäkerhet i orostider”. Vid seminariet medverkade Håkan Buskhe, vd FAM AB, Patrik Fältström, Technical Director Netnod och Simin Nadjm-Tehrani, professor datavetenskap, Gunilla Svantorp, Staffan Eriksson och Per Hjertzén, bägge IVA. Antal deltagare: 38
 • 23 november Rifo/KVA-seminarium populärvetenskaplig presentation av Nobelprisen 2022. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Hans Ellegren, ständig sekreterare, Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik, Berit Olofsson, Stockholms universitet, John Hassler, Ekonomipriskommittén och Olle Kämpe, Nobelförsamlingen vid KI. Antal deltagare: 100
 • 30 november Seminarium ”Elflyg - från innovation till kommersialisering”. Vid seminariet medverkade Helena Gellerman, Fredrik Kämpfe, Transportföretagen Flyg, Anders Forslund, VD Heart Aerospace, Fredrik Hörstedt, VINNOVA, Marcus Holgersson, docent entreprenörskapsforskning och Lina Bertling Tjernberg, professor elkraftnät. Antal deltagare: 62
 • 6 december Rifo/IVA-mottagningen ”Konkurrenskraft och hållbar utveckling”. Antal deltagare: 100 varav ca 65 riksdagsledamöter.
 • 7 december Rifo i samarbete med Nobel Prize, möte med någon/några av årets nobelpristagare. Planen var att två av ekonomipristagarna skulle komma, men olyckligtvis uppstod en möteskrock och arrangemanget fick ställas in.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 24 mars 2021

Ordinarie ledamöter
Betty Malmberg (M), ordförande
Gunilla Svantorp, (S)
Robert Stenkvist, (SD)
Fredrik Christensson, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)
Helena Gellerman, (L)
Mats Berglund, (MP)
Lina Bertling Tjernberg, KTH, vice ordf.
Martin Jakobsson, Stockholms universitet
Martin Wierup, KSLA
Sergei Glavatskih, KTH
Stefan Bengtson, NRM
Sophia Hober, KTH
Pontus Nordenfelt, Lunds universitet
Barbara Cannon, Stockholms universitet

Suppleanter

Marie-Louise Hänel Sandström, (M)
Linus Sköld, (S)
Jörgen Grubb, (SD)
Ulrika Heie, (C)
Hanna Gunnarsson, (V)
Ingemar Kihlström, (KD)
Lina Nordquist, (L)
Maria Gardfjell, (MP)
Karin Helander, KVHAA
Johan Rockberg, KTH

Vid extra årsmöte 19 oktober 2022 gjordes fyllnadsval av riksdagsledamöter till styrelsen och den nya styrelsen fick följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter
Gunilla Svantorp, (S), ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström, (M)
Patrick Reslow, (SD)
Anders Ådahl, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Lili André, (KD)
Helena Gellerman, (L)
Camilla Hansén, (MP)
Lina Bertling Tjernberg, KTH, vice ordf.
Martin Jakobsson, Stockholms universitet
Martin Wierup, KSLA
Sergei Glavatskih, KTH
Stefan Bengtson, NRM
Sophia Hober, KTH
Pontus Nordenfelt, Lunds universitet
Barbara Cannon, Stockholms universitet

Suppleanter
Linus Sköld, (S)
Ulrik Nilsson (M)
Robert Stenkvist, (SD)
Muharrem Demirok, (C)
Hanna Gunnarsson, (V)
Ingemar Kihlström, (KD)
Lina Nordquist, (L)
Jan Riise, (MP)
Johan Rockberg, KTH
Karin Helander, KVHAA

Under 2022 har riksdagsledamot Betty Malmberg varit sällskapets ordförande och professor Lina Bertling Tjernberg dess vice ordförande. Som konsekvens av riksdagsvalet hölls den 19 oktober ett extra årsmöte med fyllnadsval av riksdagsledamöter. Till ny ordförande valdes riksdagsledamot Gunilla Svantorp. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen. Arbetsutskottet bestod av Betty Malmberg, Gunilla Svantorp, Lina Bertling Tjernberg och Martin Jakobsson. Vid styrelsemötet 23 november utsåg styrelsen Gunilla Svantorp och Marie-Louise Hänel Sandström att ingå i arbetsutskottet. Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Arbetsutskottet har sammanträtt ett flertal tillfällen under året och därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Arne Håkansson och Edvard Fleetwood samt Caroline Helmersson Olsson som revisorssuppleant. Betty Malmberg har varit ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning fram till det extra årsmötet 19 oktober. Därefter har Gunilla Svantorp efterträtt positionen i VAs styrelse.

Medlemmar 31 december 2022

Sällskapet hade vid årsskiftet knappt 600 medlemmar. Under året har 41 nya medlemmar valts in i Rifo. Av dessa var 27 riksdagsledamöter och 14 forskare. Antalet aktiva riksdagsledamöter uppgick till ett 80-tal medlemmar. Därutöver finns ett drygt 30-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Balansräkning 2022-12-31

Tillgångar

2022

2021

Bank

430 377

416 642

Övr förutb kostn o uppl intäkter

0

15 500

430 377

432 142

Skulder

Leverantörsskulder

0

15 500

Ej förbrukade anslag

430 377

416 642

430 377

432 142

Resultaträkning 2022

Intäkter

2022

2021

Förbrukade anslag

251 265

209 813

Medlemsintäkter

7 450

6 470

258 715

216 283

Kostnader

Resekostnader

-2 719

-24 538

Hemsida m.m

-3 754

-2 035

Arvoden

-50 000

-50 000

Kontorskostnader

-1 569

-2 037

Möteskostnader

-166 692

-119 616

Medlemsavgifter

-15 500

-15 300

Övriga kostnader

-18 481

-2 757

-258 715

-216 283

Kommentarer till balans- och resultaträkningen

Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (15 500 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2022 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har sammanlagt 7450 kr erlagts i frivillig avgift. De extraordinära förhållanden som rått under 2020 och 2021 har gjort att en större del av aktiviteter dels hållits digitalt, dels i samarbete med andra organisationer vilket haft en positiv effekt på Rifos budget. Det har glädjande inneburit att kostnaderna blivit mer begränsade än de traditionella seminarier som normalt hålls i riksdagshuset. Rifos kassa har därför inte alls i samma utsträckning som andra år belastats av tillhörande normala kostnader för resor och boende för föredragshållare samt förtäring i anslutning till seminarierna. Under 2022 har aktiviteterna åter blivit i mer traditionell utformning på plats i riksdagshuset och kommer sannolikt fortsätta med ökade kostnader för genomförandet. Det gör att för 2022 har föreningen en större positiv balans än beräknat.

Stockholm den 23 januari 2023

Gunilla Svantorp, ordförande
Lina Bertling Tjernberg, vice ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström
Martin Jakobsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.