Hur kan vi skapa forskning som ger nytta på kort och lång sikt?

Datum: Onsdag 29 mars kl. 17.00-18.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, Entré Riksplan, Norrbro 1A

Förväntningarna på forskning och innovation är många och kräver såväl balansering som prioritering. Hög kvalitet, fri och nyfikenhetsstyrd, lösa samhällsutmaningar, fullt finansierad, möta näringslivets behov m.m. är förväntningar som finns och allt behövs. Det gäller att hitta balansen genom styrning för dessa olika ändamål. I detta seminarium vill vi belysa balanspunkter mellan fri forskning och behovsstyrd forskning. Två perspektiv är särskilt intressanta för att hamna rätt i dessa balanspunkter. Dels hur vi utformar finansieringen av forskning, dels hur vi i Sverige kan organisera forskning och innovation. Dessa perspektiv hänger intimt samman med varandra.

Sverige har en mångfald finansiärer, såväl offentliga som privata med beslutsfattare från akademi, stat och näringsliv med olika incitament och preferenser. Forskningsutförarna - huvudsakligen universitet och högskolor - har haft att anpassa organisation och utformning av forskningen till finansiärernas system. Hur ska man kunna utmana denna struktur för att stärka svensk forskning? Hur ska nya organisationsformer kunna ta plats?

Det första perspektivet, systemet för finansiering av forskning och innovation diskuteras och analyseras runt om i Sverige inom ramen för den pågående översynen (U 2022:06 Forskningsfinansieringsutredningen). Många frågor är på agendan och Rifo vill inbjuda till ett seminarium där några centrala frågor lyfts tillsammans med utredaren. Vilka tankar finns kring hur nuvarande finansieringssystem kan förändras på nationell nivå?

Det andra perspektivet, forskningslandskapets organisering, är mindre diskuterat, men spelar stor roll för forskningsaktörernas bidrag till samhället. Sverige har med några få undantag lärosäten i myndighetsform och ett större statligt forskningsinstitut. Samtidigt sker forskning och framförallt utveckling och innovation vid företag. Hur kan den svenska högskole- och universitetsvärlden utmana sig själv genom nydanande organisering? Har vi det bästa sättet att organisera oss för att skapa nyttor för samhället på kort och lång sikt? Vad kan utvecklas?

Rifo har inbjudit två föredragshållare att ge varsitt anförande kring dels finansierings-, dels organisationsperspektivet. Anförandena följs av ett panelsamtal med föredragshållare och inbjudna sakkunniga. Det kommer även vara möjligt för åhörare att medverka.

Program

  • Välkommen! Gunilla Svantorp, ordförande Rifo
  • Introduktion till seminariet, Anders Ådahl, C, ledamot i styrelsen
  • Inledande kommentar, Maria Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet
  • Finansieringsperspektivet, Ingrid Petersson, särskild utredare av organisationen för statlig forskningsfinansiering
  • Organisationsperspektivet, Martin Nilsson Jacobi, professor komplexa system, VD stiftelsen Chalmers
  • Panelsamtal: professor Tuula Teeri, vd IVA, docent Sara Mazur, vice verkställande ledamot för KAW, Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik, docent i sociologi, Johan Rockberg, professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution samt Ingrid Petersson och Martin Nilsson Jacobi. Moderator: Anders Ådahl
  • Avslutning, Gunilla Svantorp

Samtal och diskussioner fortsätter efter seminariet med mingel och mat i Sammanbindningsbanan.

Anmälan senat den 27 mars till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Välkommen!

Gunilla Svantorp
ordförande Rifo

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.