Verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har Rifo haft ett intensivt verksamhetsår med många aktiviteter. Under 2023 har 18 sammankomster arrangerats för Rifos medlemmar. Ämnena för seminarierna har i vanlig ordning sträckt sig över flera områden, där framträdande forskare och experter medverkat med anföranden som diskuterats i paneler. Därutöver har flera andra seminarier ordnats i riksdagshuset med medverkan av forskare så året har varit synnerligen forskningsintensivt. Rifo har utöver ordinarie seminarier i riksdagshuset gjort fler externa besök än vanligt; till Karlstads universitet, KTH, Vitterhetsakademien, Nationalmuseum, IVA och Uppsala universitet.

Antalet deltagare vid Rifos arrangemang varierar normalt mellan 20 - 30 deltagare, till de större seminarierna i kammarsalarna som lockar mellan 70-150 deltagare. Antalet riksdagsledamöter vid seminarierna har varit jämförbart med de som normalt genomförs fysiskt i riksdagshuset dvs 10 - 25 per seminarium.

Rifo har sedan flera år erhållit värdefullt stöd från Riksdagsförvaltningen såväl genom verksamhetsbidrag som kanslistöd. Rifos kansli hanteras av Utvärderings- och forskningssekretariatet. Relationen finns reglerad i en överenskommelse mellan riksdagsförvaltningen och Rifo. Av avtalet framgår bl.a. att riksdagsförvaltningen åtar sig att lämna årligt stöd i form av kansliresurser motsvarande en halvtidstjänst.

Medlemskommunikationen sker huvudsakligen via hemsidan och via särskilda e-postutskick. Därutöver har Rifo även ett konto på facebook. Sidan är öppen för alla att läsa och de med egna facebookkonton kan ”gilla” sidan och därmed få löpande uppdateringar om verksamheten, tips på aktiviteter och möjlighet att kommentera. Riksdagens intranät har också givit möjligheter till spridning av information om Rifos arrangemang.

AKTIVITETER

Under år 2023 har följande arrangemang anordnats:

18 jan Kunskapslunch: ”Det kontantlösa samhället - risker och möjligheter”. Vid seminariet medverkade Orsi Husz, professor i idéhistoria, Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter och Gunilla Svantorp. Antal deltagare: 45

23 jan Studiebesök Karlstads universitet. Vid besöket medverkande Margareta Friman, rektor, Patrik Larsson, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör Håkan Spjuth, avdelningschef Grants and Innovation Office, Per Kristensson, professor och föreståndare för CTF, Christina Olin-Scheller, professor, Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt vid Inst för ingenjörs- och kemivetenskaper, Stefan Frodeson, universitetslektor.

Vid besöket ingick även ett möte med landshövding Georg Andrén. Antal deltagare: 18

15 mars ”Att skapa lag – vad hände, vilka bedömningar gjordes?”. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Torbjörn Nilsson, professor i historia, Tommy Möller, professor i statsvetenskap, Lena Hjelm Wallén, Peter Eriksson, Daniel Tarschys, Henrik von Sydow, Johan Hirschfeldt, tidigare hovrättspresident samt Marika Hedin, vd RJ. Antal deltagare: 70

22-23 mars Rifo-Sveriges unga akademis nätverksprogram genomfördes för åttonde gången. 10 par av riksdagsledamöter och forskare träffades under två intensiva dagar. Forskarna deltog bl.a. i ett besöksprogram vid olika funktioner inom riksdagsförvaltningen.

29 mars Ordinarie Årsmöte. Antal deltagare: 32

29 mars Rifo-seminarium ”Hur kan vi skapa forskning som ger nytta på kort och lång sikt?” Gunilla Svantorp, ordförande Rifo. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Anders Ådahl, Ingrid Petersson, särskild utredare av organisationen för statlig forskningsfinansiering, Martin Nilsson Jacobi, professor komplexa system, VD stiftelsen Chalmers, Tuula Teeri, vd IVA, docent Sara Mazur, vice verkställande ledamot för KAW, Olof Hallonsten, fil dr i forskningspolitik, docent i sociologi, Johan Rockberg, professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution. Antal deltagare: 92

19 april Kunskapslunch: ”Insektsdöden - vad vet vi och vad kan göras?”. Vid seminariet medverkade Marie-Louise Hänel Sandström, Fredrik Ronquist, professor i entomologi och Tomas Roslin professor i insektsekologi. Antal deltagare: 52

24 maj Rifo och Riksbankens jubileumsfond, seminarium och mottagning Nationalmuseum. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Marika Hedin VD RJ, Mia Maria Hammarlin, medie- och kommunikationsforskare samt Jesper Roine, nationalekonom. Antal deltagare: 53

31 maj Studiebesök KTH, Informations- och cybersäkerhet, universitetens roll och utmaningar. Vid seminarium och besöket medverkade Gunilla Svantorp, Lina Bertling Tjernberg, Pontus Johnsson, KTH, Malena Britz prorektor Försvarshögskolan, David Olgart Försvarsmakten; KTH CDIS, Gunnar Karlsson, KTH CDIS och Simone Fischer-Hübner, Hans Wohlfarth IT chef KTH. Därefter gjordes rundvisning och studiebesök (se foto) vid FHS och KTH Cybersäkerhetslabb. Antal deltagare: 25

27 september ”Precisionsförädling med gensaxen – ett verktyg för Europas jordbruk?”. Vid seminariet medverkade Marie-Louise Hänel Sandström, Annelie Carlsbecker, kansliansvarig Gentekniknämnden, Jens Sundström, docent i växtfysiologi och samverkanslektor i bioteknik, Stefan Jansson, professor i cell-och molekylärbiologi, Erik Andreasson, professor i växtskydd, Mariette Andersson, docent i växtförädling, Katarina Wolf, LRF, Malin Larsson och Cissi Askwall, Vetenskapsrådet. Antal deltagare: 70 i rummet och 40 digitalt

18 okt Återträff Rifo/SUAs nätverksprogram. Vid besöket träffade deltagarna Andreas Norlén och Gunilla Svantorp samt samtliga medverkande riksdagsledamöter i programmet. Antal deltagare: 20

18 okt Studiebesök hos Vitterhetsakademien. Vid besöket medverkade Gunilla Svantorp, Karin Helander, Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och Hanne Fjelde, professor i freds- och konfliktvetenskap. Besöket avslutades med en rundvisning i den Rettigska museivåningen. Antal deltagare: 25

19 okt Rifo/IVA Kunskapslunch ” Kvantracet – vad är kvantteknologi och vad kommer det innebära för oss?”. Vid kunskapslunchen medverkade Helena Gellerman, Linda Olsson, IVA, Per Delsing, professor i experimentell fysik och Ebba Carbonnier, ansvarig för svenska Quantum Life Science centret på Karolinska Institutet. Antal deltagare: 26

8 nov Rifo i samarbete med Vetenskapsakademien, Nobelprisen 2023 populärvetenskaplig presentation. Vid seminariet medverkade Gunilla Svantorp, Hans Ellegren, Ständig sekreterare, Tünde Fülöp, ledamot av KVA, Heiner Linke, Nobelkommittén för kemi vid KVA, Tommy Andersson, Ekonomipriskommittén vid KVA och Gunilla Karlsson Hedestam, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Antal deltagare: 93

9 nov Lunchseminarium i samarbete med Sveriges unga akademi ”Hur mår den kliniska forskningen?”. Vid seminariet medverkade Marie-Louise Hänel Sandström, Elham Rostami, docent i neurokirurgi, Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi samt Petter Brodin, professor i immunologi. Antal deltagare: 45

20 nov studiebesök vid Uppsala universitet. Vid besöket medverkade Coco Norén, prorektor, Olof Åslund, Uppsala Imigration Lab, Eva Garmendia, Uppsala Antibiotic Centre, Kerstin Åkerfeldt, ReAct, Bengt Ove Turesson, International Science Program Sten Hagberg, Forum för Afrikastudier, Erik Berg, Ångström Advanced Battery Centre (se foto) samt Mia Phillipson, SciLifeLab. Besöket avslutades med gemensam middag på Gästrike-Hälsinge nation. Antal deltagare: 20

23 nov Rifo/IVA Kunskapslunch ” Vad är AI, var finns AI, hur fungerar AI och hur påverkar det oss?”. Vid kunskapslunchen medverkade Gunilla Svantorp, Linda Olsson, IVA, Fredrik Heintz, professor i datavetenskap och Staffan Truvé, Recorded Future. Antal deltagare: 40

28 nov Rifo/IVA-mottagningen. Antal deltagare: 145 varav ca 100 riksdagsledamöter.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Valda vid årsmötet den 29 mars 2023

Ordinarie ledamöter: Suppleanter:
Gunilla Svantorp, (S), ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström, (M)
Patrick Reslow, (SD)
Anders Ådahl, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Lili André, (KD)
Helena Gellerman, (L)
Camilla Hansén, (MP)
Lina Bertling Tjernberg, KTH, vice ordf.
Martin Jakobsson, Stockholms univ.
Martin Wierup, KSLA
Sergei Glavatskih, KTH
Stefan Bengtson, NRM
Sophia Hober, KTH
Johan Rockberg, KTH
Karin Helander, Stockholms universitet

Suppleanter
Linus Sköld, (S)
Ulrik Nilsson, (M)
Robert Stenkvist, (SD)
Hanna Gunnarsson, (V)
Ingemar Kihlström, (KD)
Anna Lasses, (C)
Jan Riise, (MP)
Lina Nordquist, (L)
Michael Jacob, IVA
Elham B. Rostami, Uppsala universitet

Under 2023 har riksdagsledamot Gunilla Svantorp varit sällskapets ordförande och professor Lina Bertling Tjernberg dess vice ordförande. Styrelsen har sammanträtt vid fyra protokollförda möten.

Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelsen. Arbetsutskottet bestod av Gunilla Svantorp, Marie-Louise Hänel Sandström Lina Bertling Tjernberg och Martin Jakobsson. Arbetsutskottet har sammanträtt ett flertal tillfällen under året och därutöver har presidiet haft ett flertal överläggningar.

Rifos kansli har handhavits av Lars Eriksson, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen. Vid årsmötet valdes till revisorer Per-Arne Håkansson och Edvard Fleetwood samt Caroline Helmersson Olsson som revisorssuppleant.

Gunilla Svantorp har varit ledamot i styrelsen för föreningen Vetenskap & Allmänhet för Rifos räkning.

Medlemmar 31 december 2023
Sällskapet hade vid årsskiftet drygt 620 medlemmar. Under året har 40 nya medlemmar valts in i Rifo. Av dessa var 10 riksdagsledamöter och 30 forskare. Antalet aktiva riksdagsledamöter uppgick till ett 90-tal medlemmar. Därutöver finns ett drygt 30-tal tidigare riksdagsledamöter som medlemmar.

Balansräkning 2023-12-31

Tillgångar

2023

2022

Bank

314 079

430 377

314 079

430 377

Skulder

Leverantörsskulder

900

0

Ej förbrukade anslag

312 779

430 377

Övriga kortfristiga skulder

400

0

314 079

430 377

Resultaträkning 2023

Intäkter

2023

2022

Förbrukade anslag

382 599

251 265

Medlemsintäkter

10 750

7 450

Bankräntor

4 373

0

397 722

258 715

Kostnader

Resekostnader

-42 064

- 2 719

Hemsida m.m

- 2 872

- 3 754

Arvoden

- 50 000

- 50 000

Bankkostnader

- 2 033

- 1 569

Möteskostnader

- 276 552

- 166 692

Medlemsavgifter

- 16 800

- 15 500

Övriga kostnader

- 7 401

- 18 481

- 397 722

- 258 715

Kommentarer till balans- och resultaträkningen
Rifo har ett avtal med IVA om ekonomiadministrativt stöd som debiteras med 50 000 kr per år. Rifo är medlem i föreningen Vetenskap & Allmänhet och erlägger där en årlig medlemsavgift (16 800 kr). På intäktssidan erhöll Rifo ett verksamhetsbidrag från riksdagsförvaltningen på 265 000 kronor. Årsmötet beslutade att för 2023 ha en frivillig medlemsavgift. Under året har sammanlagt 10 750 kr erlagts i frivillig avgift. De extraordinära förhållanden som rått under pandemiåren 2020 och 2021 gjorde att en större del av aktiviteter hölls digitalt och i samarbete med andra organisationer vilket hade en positiv effekt på Rifos budget. Det innebar att kostnaderna blev mer begränsade än de traditionella seminarier som normalt hålls i riksdagshuset. Rifos kassa belastades därför inte i samma utsträckning som andra år med tillhörande normala kostnader för resor och boende för föredragshållare samt förtäring i anslutning till seminarierna. Under 2023 har aktiviteterna åter blivit i mer traditionell utformning på plats i riksdagshuset samt ett flertal värdefulla studiebesök vilket inneburit ökade kostnader för genomförandet. En ökad inflation har också märkts i ökade kostnader. Tack vare konsekvenser av pandemiåren är dock balansen fortsatt positiv.

Stockholm den 22 januari 2024

Gunilla Svantorp Lina Bertling Tjernberg
ordförande vice ordförande

Marie-Louise Hänel Sandström Martin Jakobsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.