Stadgar

Rifo:s stadgar

Gällande från den 11 mars 2015

§ 1 Sällskapets uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Därvid har sällskapet bland annat att anordna studiebesök, föredrag och diskussioner samt att förmedla personliga kontakter.

§ 2 Sällskapets namn är ”Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare”. Dess angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Till medlem i sällskapet kan antas ledamot av riksdagen, forskare inom såväl allmän som enskild verksamhet samt, om särskilda skäl föreligger, annan av sällskapets verksamhet intresserad person. Styrelsen beslutar om antagande av medlemmar i sällskapet.

§ 4 Styrelsen består av minst tio ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en kassör.

Av ledamöterna ska minst fyra vara riksdagsledamöter och minst fyra forskare. Antalet riksdagsledamöter och antalet forskare i styrelsen ska vara lika. För riksdagsledamöterna ska personliga suppleanter väljas. För forskarna ska minst två suppleanter väljas.

De ledamöter som representerar riksdagen nomineras av partierna med vardera en ordinarie och en suppleant. Riksdagsledamöterna nomineras normalt för en valperiod.

De ledamöter som representerar forskarna nomineras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samverkan med övriga akademier, så att god balans mellan olika discipliner tillgodoses. Ledamöterna nomineras normalt för en period om fyra år med möjlighet till förlängning med två plus två år.

Ordförande ska vara riksdagsledamot och vice ordförande ska vara forskare.

Ordförande och vice ordförande väljs av årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen äger uppdra åt ett arbetsutskott att handlägga vissa frågor. I arbetsutskottet ska ordförande och vice ordförande ingå

§ 5 Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper ska årligen granskas av två revisorer; en forskare och en riksdagsledamot. För dessa ska finnas ersättare.

§ 6 Sällskapets firma tecknas av ordföranden eller av den ledamot som styrelsen utser var för sig.

§ 7 Sällskapet ska avhålla årsmöte varje år före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet ska skickas senast 14 dagar i förväg. Vid årsmötet ska förekomma bland annat följande ärenden:

  • Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser för närmast föregående år samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av ordförande och vice ordförande
  • Val av övriga styrelseledamöter
  • Val av styrelsesuppleanter
  • Val av två revisorer jämte suppleanter
  • Fastställande av medlemsavgift

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upphörande kan endast fattas av ordinarie årsmöte.

Förslag till sådant beslut ska upptas i kallelsen till årsmötet och ska vara behandlat av styrelsen.

§ 8 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska skickas senast 14 dagar i förväg. Vid extra årsmöte kan bl.a. beslutas om fyllnadsval till styrelse fram till nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 9 I händelse av sällskapets upplösning ska dess tillgångar överlämnas till forskningsfrämjande ändamål, varom styrelsen har att närmare besluta.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.